Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het duikteam lidmaatschapsovereenkomst tussen Down Under Duikcentrum en het duikteamlid, inclusief alle activiteiten en acties van het duikteam van Down Under Duikcentrum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde lidmaatschapsovereenkomst, acties en activiteiten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Down Under Duikcentrum.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Duikteamlid: De natuurlijke persoon die op basis van deze overeenkomst lid is van het duikteam van Down Under Duikcentrum.
 • Duikteam: Het activiteitenteam van Down Under Duikcentrum.

Artikel 3 – Legitimatieplicht

Bij het aangaan van de duikteam lidmaatschapsovereenkomst dient het aspirant duikteamlid zich te legitimeren door het tonen van een rechtsgeldig legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs). Een kopie van het legitimatiebewijs wordt door Down Under Duikcentrum in zijn administratie bewaard.

Artikel 4 – Duikbrevet

 1. Bij het aangaan van de duikteam lidmaatschapsovereenkomst dient het aspirant duikteamlid een geldig duikbrevet te tonen. Een kopie van het duikbrevet wordt door Down Under Duikcentrum in zijn administratie bewaard.
 2. Indien het duikteamlid door middel van vervolgopleidingen een hoger brevet behaalt dan hetgeen dat in de administratie van Down Under Duikcentrum opgeslagen is, dan dient duikteamlid er zorg voor te dragen dat er een kopie van het hogere brevet ingeleverd wordt bij Down Under Duikcentrum.
 3. Op basis van het duikbrevet dat in de administratie van Down Under Duikcentrum opgeslagen ligt, wordt voor bepaalde duikteam activiteiten een afweging gemaakt of het duikteamlid wel of niet deel kan nemen.

Artikel 5 – Betaling

 1. De betaling van de lidmaatschapscontributie geschied vooraf door middel van factuur.
 2. Direct na het aangaan van het lidmaatschap zal het duikteamlid de eerste factuur ontvangen.
 3. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand direct volgend op de inschrijfdatum.
 4. Twee weken voor het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar krijgt het duikteamlid een nieuwe factuur voor het volgende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapskwartaal, tenzij hij/zij twee maanden voor het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt zijn/haar lidmaatschap te willen beëindigen.

Artikel 6 – Looptijd lidmaatschap

 1. De duikteam lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste 1 jaar (12 maanden) of één kwartaal (3 maanden)
 2. Indien het duikteamlid de duikteam lidmaatschapsovereenkomst wil beëindigen, dan dient hij/zij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk kenbaar te maken bij Down Under Duikcentrum.
 3. Zonder schriftelijke opzegging zal de duikteam lidmaatschapsovereenkomst steeds stilzwijgend met 1 jaar (12 maanden) of 1 kwartaal (3 maanden) verlengd worden.
 4. Indien daar aanleiding voor is, behoud Down Under Duikcentrum zich te allen tijde het recht voor, de duikteam lidmaatschapsovereenkomst voortijdig te beëindigen. Het duikteamlid zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7 – Vullen van duikflessen

 1. Het duikteamlid mag op vertoon van zijn of haar duikteam lidmaatschap, zijn of haar duikflessen gratis laten vullen bij het vulstation van Down Under Duikcentrum.
 2. Voor de duikflessen van het duikteamlid zelf, geldt geen beperkingen in het aantal vullingen op jaarbasis.
 3. Indien het duikteamlid misbruik maakt van de gratis vulservice en meer flessen laat vullen dan redelijkerwijs aanneembaar is, riskeert het duikteamlid uitsluiting van deze service.
 4. Duikflessen dienen iedere 5 jaar hydrostatisch gekeurd te worden. Ongekeurde flessen worden door Down Under Duikcentrum niet gevuld.

Artikel 8 – Deelname duikteam activiteiten

 1. Het duikteamlid mag op vertoon van zijn/haar duikteamlidmaatschap gratis deelnemen aan alle georganiseerde duikteamactiviteiten.
 2. Indien er voor een bepaalde duikteamactiviteit extra kosten gemaakt worden (bv entreegelden, voeding ed), dan komen deze voor rekening van het duikteamlid.
 3. Het duikteamlid  dient zich voor deelname aan duikteamactiviteiten via de of e-mail in te schrijven.
 4. Down Under Duikcentrum behoud zich, indien daar aanleiding voor is, ten allen tijde het recht voor om een duikteamlid uit te sluiten van een bepaalde duikteamactiviteit

Artikel 9 – Gebruik zwembad

 1. Het duikteamlid mag op bepaalde momenten gebruik maken van het zwembaduur van Down Under Duikcentrum.
 2. Het duikteamlid mag in verband met toezicht en aansprakelijkheid enkel en alleen gebruik maken van het zwembad indien er een staflid aanwezig is.
 3. Het duikteamlid dient zich minimaal 2 dagen voordat hij of zij gebruik van het zwembad wil maken in te schrijven via de e-mail.
 4. Down Under Duikcentrum behoudt zich, indien daar aanleiding voor is, te allen tijde het recht voor om een duikteamlid de toegang tot het zwembad te ontzeggen.

Artikel 10 – Korting op aankopen

 1. Het duikteamlid heeft recht op 5% korting op aankopen in de winkel van Down Under Duikcentrum.
 2. De korting heeft alleen betrekking op aankopen voor het duikteamlid zelf.
 3. Down Under Duikcentrum behoud  zich te allen tijde het recht om bepaalde artikelen uit te sluiten van deze korting.

Artikel 11 – Korting op PADI vervolgopleidingen

 1. Het duikteamlid heeft recht op 5% korting op PADI vervolgopleidingen, verzorgd door Down Under Duikcentrum.
 2. De korting heeft alleen betrekking op opleidingen voor het duikteamlid zelf.
 3. De korting heeft alleen betrekking op de PADI vervolgopleidingen t/m PADI Divemaster.

Artikel 12 – Huurmaterialen

 1. Het duikteamlid heeft recht op 25% korting op huurmaterialen, indien deze beschikbaar zijn.
 2. De korting heeft alleen betrekking op huurmaterialen voor het duikteamlid zelf.
 3. Op de huur van materialen zijn de huurvoorwaarden van Down Under Duikcentrum van toepassing.

Artikel 13 – Duikveiligheidsregels

 1. In een goede geestelijke en lichamelijke conditie moet blijven. Moet vermijden om onder invloed te zijn van alcohol of drugs als ik ga duiken. Bekwaam moet blijven in mijn duikvaardigheden, moet streven deze te verbeteren door oefening en vervolgopleidingen en dat ik na een tijd niet gedoken te hebben mijn vaardigheden moet herhalen in een gecontroleerde omgeving en mijn cursusmateriaal te raadplegen om de stof bij te houden en belangrijke informatie nog eens door te nemen.
 2. Bekend moet zijn met de duikplaats. Als ik dat niet ben dan moet ik informatie inwinnen bij een goed geïnformeerde plaatselijke instantie. De duik moet uitstellen of een alternatieve duikplaats moet uitzoeken als de omstandigheden slechter of moeilijker zijn dan ik gewend ben. Alleen moet meedoen met duikactiviteiten die passen bij mijn ervaring en opleiding. Me niet inlaten met technisch duiken (‘technical diving’) of grotduiken tenzij ik daarvoor een gerichte duikopleiding heb gehad.
 3. Gebruik moet maken van betrouwbare, gecontroleerde en goed onderhouden duikuitrusting waarmee ik bekend ben. Gebruik moet maken van een trimvest, lagedruk-inflator, onderwatermanometer en alternatieve luchtbron en instrumenten voor decompressieberekeningen (duikcomputer, RDP/duiktabellen – afhankelijk van degene waarvoor je bent opgeleid) bij het duiken. Niet toelaten dat niet gebrevetteerde duikers mijn uitrusting gebruiken.
 4. Zorgvuldig moet luisteren naar de duikbriefings en aanwijzingen en het advies opvolgen van diegenen die de duikactiviteit leiden. Moet weten dat extra training wordt aanbevolen voor deelname aan specialty duikactiviteiten, duiken in een ander geografisch gebeid en na langer dan zes maanden niet gedoken te hebben.
 5. Bij elke duik het buddysysteem moet toepassen. De duik moet plannen – onder andere communicatie, hoe weer bij elkaar te komen als je gescheiden raakt van je buddy, noodprocedures – met je buddy.
 6. Duiken moet kunnen plannen (gebruik van duikcomputer of duiktabel). Altijd niet-decompressie duiken moet maken en een veiligheidsmarge aan te houden. Een middel moet hebben om de diepte en de tijd te controleren. Niet dieper mag gaan dan
  mijn ervaring en opleiding toelaat. Moet opstijgen met een snelheid van maximaal 18 meter per minuut. Een SAFE duiker moet zijn – Slowly Ascend From Every dive. Een veiligheidsstop moet maken als extra voorzorgsmaatregel, gewoonlijk op 5 meter diepte gedurende minimaal drie minuten.
 7. Goede controle over mijn drijfvermogen moet houden. Aan de oppervlak de hoeveelheid gewicht moet aanpassen voor drijvermogen zonder lucht in mijn vest/jacket. Neutraal uitgetrimd moet zijn onderwater. Drijfvermogen moet hebben voor het zwemmen aan de oppervlakte en rusten. Mijn gewichten eenvoudig moet kunnen verwijderen en te zorgen voor drijfvermogen in geval van nood. Minstens één instrument voor oppervlaktesignalering moet meenemen (zoals een signaleringsboei, fluitje, seinspiegel).
 8. Juist moet ademen tijdens de duik. Nooit de adem in moet houden of aan skip-breathing moet doen bij het duiken met perslucht en overmatige hyperventilatie te vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid moet vermijden als ik onderwater ben en binnen mijn mogelijkheden te duiken.
 9. Altijd gebruik moet maken van een boot, drijver of ander hulpmiddel aan de oppervlakte als dit uitvoerbaar is.
 10. De plaatselijke wetten en verordeningen voor het duiken moet kennen en gehoorzamen, dit geldt ook voor de wetten over de jacht en visserij en over het gebruik van een duikvlag.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Down Under Duikcentrum schept slechts de randvoorwaarden, waarbinnen het duikteamlid zijn/haar eigen duikplanning dient te maken en zelf op basis van de duikveiligheidsregels en zijn/haar opleiding en ervaring de afweging moet maken wel of niet te duiken.
 2. Down Under Duikcentrum kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor een ongeval tijdens georganiseerde duikteamactiviteiten.
 3. Deelname aan duikactiviteiten geschiedt te allen tijde op eigen risico.
 4. Down Under Duikcentrum kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door een duikteamlid aan derden.
 5. Het duikteamlid is te allen tijden persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door het duikteamlid aan derden.
 6. Down Under Duikcentrum kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor schadekosten die voortvloeien uit/aan uitrusting van een duikteamlid.

Artikel  15 – Verzekeringen

 1. Het duikteamlid valt niet onder de verzekering van Down Under Duikcentrum.
 2. Materialen van het duikteamlid vallen niet onder de verzekering van Down Under Duikcentrum.
 3. Het duikteamlid dient zelf zorg te dragen voor een passende verzekering voor zichzelf en zijn uitrusting.