Totstandkoming van de reisovereenkomst

 1. De aanmelding voor deelname kan telefonisch, schriftelijk en online geschieden, zowel rechtstreeks aan Duikcentrum Down Under, als door tussenkomst van een reisagent.
 2. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging met de gegevens van de opdrachtgever, de reis, duikcursus, duikactiviteit en de prijs.
 3. De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding en de (reis)overeenkomst, zowel door hemzelf/hen zelve als door alle aangemelde reizigers.
 4. De inhoud van de (reis)overeenkomst is gebaseerd op het door Duikcentrum Down Under gepubliceerde (reis)programma.
 5. Iedere afwijking en/of toevoeging dient schriftelijk en/of mondeling met Duikcentrum Down Under te zijn overeengekomen.

Betaling

 1. Betaling van de reissom is 50% van de totale reissom, uiterlijk op 30 juni 2015.
 2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 30 september 2015 in het bezit te zijn van Erik Stein, handelend namens Duikcentrum Down Under. Bij niet tijdige betaling kan door Duikcentrum Down Under, na sommatie, worden overgegaan tot annulering, in welk geval de reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd.
 3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de dag van vertrek dient de reissom terstond in zijn geheel te worden voldaan.
 4. Na tijdige en volledige betaling van de reissom zal artikel “reissom, reisduur en reisprogramma, punt 3” ten aanzien van de betrokkenen geen toepassing vinden.

Reissom, reisduur en reisprogramma

 1. Behoudens anders luidende bepalingen gelden de, in het programma gepubliceerde prijzen, per persoon.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Duikcentrum Down Under behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen en luchthavenbelastingen aan de opdrachtgever door te belasten.
 3. Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging.

Documenten

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort, het vereiste visum, groene kaart en eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 2. Indien u een duikpakket boekt, dan dient u in het bezit te zijn van een duikbrevet, logboek en geldige medische keuring.
 3. Gevolgen van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn voor rekening van de reiziger/opdrachtgever.

Reisbescheiden

 1. De benodigde reisbescheiden zullen in principe ongeveer zeven dagen voor het vertrek in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, in ieder geval pas nadat de volledige reissom door Duikcentrum Down Under is ontvangen.

Annulering door de opdrachtgever

 1. De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij Duikcentrum Down Under. De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt:
  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor vertrek 50 % van de reissom
  2. vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek 80% van de reissom,
  3. vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag voor vertrek 85% van de reissom,
  4. vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek 90% van de reissom,
  5. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag voor vertrek 95% van de reissom,
  6. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek 100%.
 2. Indien een reiziger (of een deel van de reizigers), die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.
 3. De reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met Duikcentrum Down Under aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is. Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht.
 4. Annulering kan alleen per aangetekend schrijven, welke bevestigd wordt door Duikcentrum Down Under.

Annulering en wijziging door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden. Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de organisator niet op de hoogte was bij het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerden, enz.
 2. Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de organisator wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.
 3. Bij overboeking dient de organisator een gelijkwaardig alternatief aan te bieden om zodoende aan zijn deel van de overeenkomst te voldoen. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief (onder vermelding van redenen) te weigeren, mits dit schriftelijk binnen vijf dagen na het aanbod van Duikcentrum Down Under is gebeurd. Tevens kan de organisator onder verrekening van het verschil met de oorspronkelijke reissom, een andere datum, andere accommodatie of een andere reis uit het programma aanbieden.
 4. Bij mededeling van een overboeking na aanvang van de reis doet de organisator onverwijld aanbieding van een alternatief zonder verhoging van de reissom.

Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

 1. Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend.
 2. Duikcentrum Down Under is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is, noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt.
 3. Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is Duikcentrum Down Under niet aansprakelijk.
 4. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van duiken en geleden ongemakken en/of schade door de plaatselijke (weers)en/of (politieke) omstandigheden.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

 1. Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

Klachten

 1. Indien niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van Duikcentrum Down Under een reiziger toch een klacht wil indienen, dan moet dit schriftelijk gedaan worden, Duikcentrum Down Under zal zich inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.
 2. Indien de reiziger niet tevreden is met de gevonden oplossing, moet hij zijn klacht binnen veertien dagen na terugkeer in Nederland, schriftelijk en samen met de benodigde bewijsstukken, indienen bij Duikcentrum Down Under. Als de reis geen doorgang gevonden heeft geldt hiervoor ook een termijn van veertien dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Duikcentrum Down Under
Scheepsbouwersweg 9a
1121 PC Landsmeer